Eesti Infoturbestandard (E-ITS) on kehtestatud Vabariigi Valituse määrusega küberturvalisuse seaduse § 7 lõike 5 ning Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2022. a määruse nr 121 „Võrgu- ja infosüsteemide küberturvalisuse nõuded” § 3 lõike 1 alusel. Võrgu- ja infosüsteemi turvalisuse tagamiseks peab teenuse osautaja järgima E-ITSi ja rakendama sellest tulenevaid turvameetmeid. E-ITS-i nõudeid tuleb järgida infoturbe halduse käivitamisel, rakendamisel, käigushoidmisel ja täiustamisel ning E-ITS-i tingimuste täitmise auditeerimisel. E-ITS kohuslased peaks vastava auditi tellina enne 2025 aasta lõppu.

E-ITS on alates 2023 aastast kohustuslik